Dataskydd och Sekretesspolicy

Sekretess- och cookiepolicy

Denna sekretesspolicy beskriver behandlingen av personuppgifter när du använder TSS Travel Service Scandinavia AS:s webbplatser, inklusive de mobila applikationerna (våra „appar“). Den förklarar även dina valmöjligheter angående dina personuppgifter („dina rättigheter“) och hur du kan kontakta oss.

I. Vem är ansvarig och hur kan jag kontakta dataskyddsombudet?

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR är TSS Travel Service Scandinavia AS, filial Sverige, Krejaren 2, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm.

Se sidan Utgivning för ytterligare kontaktmöjligheter och ansvariga. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller om sekretess i allmänhet, vänligen kontakta dataskyddsansvarig på adressen på sidan Utgivning eller på följande e-postadress: sekretess@tss-travel.se.

II. Dina rättigheter som registrerad

Var och en registrerad person har följande rättigheter:

 • rätt till tillgång (art. 15 i GDPR)
 • rätt till rättelse av felaktiga uppgifter (art. 16 i GDPR)
 • rätt till radering eller “rätten att bli bortglömd” (art. 17 i GDPR)
 • rätt till begränsning av behandling av personuppgifter (art. 18 i GDPR)
 • rätt till dataportabilitet (art. 20 i GDPR).

Du kan göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, när som helst utan att ange någon motivering.

Dessutom har registrerade en allmän rätt att göra invändningar (jfr med art. 21.1 i GDPR). I sådana fall krävs en motivering för invändningen mot uppgiftsbehandlingen. Om uppgiftsbehandlingen baseras på samtycke kan detta samtycke återkallas när som helst med verkan för framtiden.

För att utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta sekretess@tss-travel.se. Dessutom kan du klaga på vår uppgiftsbehandling till en tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten för TSS Travel Service Scandinavia AS, filial Sverige, är Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).

För att utöva dina rättigheter som registrerad är det enklast att kontakta dataskyddsombud@tss-travel.se eller adressen på sidan Utgivning. Dessutom har du rätt att klaga till den ansvariga dataskyddstillsynsmyndigheten.

III. Om TSS Travel Service Scandinavia AS:s behandling av personuppgifter

Nedanstående ger dig en översikt över hur vi skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och vilka typer av personuppgifter vi behandlar för vilka ändamål och i vilken utsträckning.

1. Behandling av personuppgifter vid beställningar


1. Din resa

Om du bokar en resa genom TSS Travel Service Scandinavia AS samlar vi in nödvändiga uppgifter för att genomföra resan med hjälp av auktoriserade och kontrollerade tjänsteleverantörer. Dessa uppgifter är i synnerhet namn, adress, födelsedatum, telefonnummer och e-postadress, resedatum (ankomst- och avresedag, avgångsflygplats eller busshållplats) samt bokningsdata (vald resa, eventuell förlängningsvecka). Du är skyldig att förse oss med de uppgifter som är nödvändiga för utförandet av kontraktet. Annars kan vi inte genomföra din bokning. För utförandet och genomförandet av resan skickar vi nödvändiga uppgifter till en agentur som vidare hanterar genomförandet av resan på plats. Detta inkluderar överföring av data i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål, till företag som är involverade i genomförandet av resan, bl.a. flygbolaget, bussbolaget för transporten på plats (till hotellet eller under rundresan) och hotell som resenärerna ska bo på. Både agenturen och de övriga tjänsteleverantörerna har sina företagssäten utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om din destination ligger utanför Europeiska unionen / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I detta fall behandlas dina uppgifter enligt lagen i det landet där företagen har sina säten. Vi ber dig att informera dig på plats om uppgiftsbehandlingens vidare omfattning.
Överföringar av personuppgifter sker under alla omständigheter endast om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och TSS Travel Service Scandinavia AS, för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på din begäran eller för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan TSS Travel Service Scandinavia AS och en annan fysisk eller juridisk person i ditt intresse.
Om du utnyttjar möjligheten att skicka en förfrågan via e-post eller vårt kontaktformulär samlar vi in de uppgifter som du meddelar oss för att kunna behandla din förfrågan. I enlighet med din förfrågan kontaktar vi dig eller skickar dig information eller material (t.ex. katalog).
Uppgifterna från resebokningen används även för eventuell hantering av garantianspråk eller andra klagomål. Dessutom kan dessa uppgifter vidarebefordras till externa revisorer och/ eller skattekonsulter för deras rådgivning och revision. Uppgifterna lagras i enlighet med de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna enligt 7 kap. 2 § BFL (Bokföringslag (1999:1078) och raderas efter det att de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna upphör att gälla.
Vid erbjudande av informationssamhällets tjänster direkt till ett barn som bor i Sverige behandlar TSS Travel Service Scandinavia AS personuppgifter endast med stöd av barnets samtycke, om barnet är minst 13 år. Om barnet är under 13 år, sker sådan behandling endast om samtycke ges eller godkänns av den som har föräldraansvar för barnet.
Vi behandlar personnummer och samordningsnummer utan samtycke endast om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

2. Användning av uppgifter i marknadsföringssyfte
TSS Travel Service Scandinavia AS samt beställda och kontrollerade tjänsteleverantörer (t.ex. brevbutiker) använder namn och adress för ytterligare kundretention och kundreaktivering. Detta inkluderar utskick med ytterligare information om intressanta produkter och tjänster via post eller utskick av kuponger. Det är så TSS Travel Service Scandinavia AS vill uppmärksamma sina kunder om ytterligare intressanta möjligheter för sin semester och uppnå långsiktig kundlojalitet. Uppgifter överförs inte till tredje part i marknadsföringssyfte. Telefonnummer och e-postadress används i marknadsföringssyfte med särskilt samtycke. Följande undantag finns: Om TSS Travel Service Scandinavia AS får din e-postadress i samband med försäljning av produkter, använder TSS Travel Service Scandinavia AS e-postadressen för att marknadsföra egna, liknande produkter. Du kan när som helst göra invändningar mot användningen i marknadsföringssyfte.
Detta meddelar vi dig vid insamling av data och i varje reklamutskick. Utan fortsatt samtycke används inte längre ditt namn och din adress, inklusive e-postadress, i marknadsföringssyfte om du inte har visat något intresse att fortsätta relationen med TSS Travel Service Scandinavia AS på 3 år. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: Bokning och reservering av resor.
Dessutom behandlar TSS Travel Service Scandinavia AS orderdata och data som uppstår genom användning av nätbaserade erbjudanden/tjänster (företagets egna webbplatser) för att individualisera din resebokning, kontinuerligt förbättra den och erbjuda dig framtida tjänster som är relevanta för dina intressen. Vi använder alltså uppgifterna för resebokningen samt de uppgifter som samlats in i samband med utnyttjandet av erbjudanden/tjänster för hjälpa dig optimalt med din bokning och att uppmärksamma dig om intressanta destinationer i vårt erbjudande. Vi behandlar dessa uppgifter internt under en pseudonym för att uppfylla ditt legitima intresse att skydda dina personuppgifter. Tack vare denna uppgiftsbehandling kan vi presentera produkter som vi antar att du är intresserad av genom personliga erbjudanden (webbplats, e-post eller i samband med reklamutskick i posten).
Namn, adress och födelsedatum samt uppgifterna för resebokningen och uppgifter som samlats in i samband med utnyttjandet av våra erbjudanden/tjänster används inte längre i marknadsföringssyfte, inklusive profilering i direktmarknadsföring, om du under en period på upp till 3 år inte visar ditt intresse att fortsätta kundrelationen med TSS Travel Service Scandinavia AS, till exempel genom bokning via TSS Travel Service Scandinavia AS. Då använder vi följande aktivitetskännetecken: Bokning och reservering av resor.

3. Prenumeration av nyhetsbrev
Vi skickar endast nyhetsbrev till dig via e-post med ditt uttryckliga förhandssamtycke. Samtycket inkluderar även en individualisering av nyhetsbrevet.
TSS Travel Service Scandinavia AS har anlitat en tjänsteleverantör för nyhetsbrevutskick. Om inget annat överenskommits utfärdar detta företag anonym statistik om tillgång till nyhetsbrev för oss. Detta ger TSS Travel Service Scandinavia AS en översikt över utsträckningen i vilken nyhetsbrevet faktiskt har öppnats och antalet abonnenter som har sett en viss produkt. Dessa uppgifter samlas endast in i form av statistik och är anonyma.

4. Betalning med kreditkort
TeleCash GmbH & Co. KG (TeleCash) samlar in dina kreditkortsuppgifter och använder dem endast för faktureringen av resan som du har bokat hos oss. TeleCash använder inte dina uppgifter i andra syften. Vi får inte dina kreditkortsuppgifter i vanlig text, utan endast ett ID från TeleCash och ditt kreditkortsnummer i ett förkortat, oläsligt format (123456 ****** 7890) som bevis. För att verifiera att kreditkortsuppgifter som du lämnat är korrekta, reserverar vår betalningsleverantör TeleCash tillfälligt 10 SEK på ditt kreditkort. Beloppet frigörs dock igen direkt. Den faktiska debiteringen genomförs senare.

5. Rekommendation genom kunder
Om våra kunder informerar oss om potentiella kunder som kan vara intresserade av våra erbjudanden samlar vi in de personuppgifter som kommuniceras till oss för att förvärva nya kunder. Vi bearbetar och använder endast namn och postadress för att skicka ut vår katalog. I detta syfte kan vi lämna vidare dina uppgifter till beställda tjänsteleverantörer, t.ex. leverantörer eller vårt serviceteam. Om de potentiella kunderna inte är intresserade av våra tjänster skickar vi inte ut fler kataloger. Dessutom måste vi informera den person som du har nämnt att det är du som har meddelat oss adressuppgifterna. Vi lagrar dina uppgifter (information om den potentiella kunden och det faktum att du har rekommenderat den potentiella kunden) i ett år i bevissyfte. Rättslig grund för databehandling: art. 6.1 f i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).

6. Inspelning av telefonsamtal
När du kontaktar vår kundtjänst via telefon kan vi komma att spela in telefonsamtalet med dig i kvalitetssyfte och för att dokumentera våra lagstadgade informationsförpliktelser och ett eventuellt avtalsslutande. Inspelningen kommer i enlighet med gällande lagstiftning enbart lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla sitt syfte.

2. Behandling av data vid besök på vår webbplats – loggfiler

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in allmänna data. Dessa data (serverns loggfiler) innehåller till exempel typen av webbläsare, operativsystemet som används, domännamnet på din internetleverantör och liknande. Dessutom överförs IP-adressen och används för att tillhandahålla den tjänst som du begär. Dessa data behöver vi av tekniska skäl för att korrekt leverera innehållet på webbsidor som begärts av dig, och de är obligatoriska när du använder internet.

Dessa loggfildata anonymiseras eller raderas omedelbart när användarprocessen är avslutad. Rättslig grund för databehandling: art. 6.1 f i dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).

Enligt vårt IT-säkerhetskoncept lagras den resulterande loggfildatan i sex veckor för att upptäcka och analysera eventuella attacker mot vår webbplats. Rättslig grund för databehandling: art. 6 [1]f i GDPR.

3. Behandling av data vid besök på vår webbplats – dina förfrågningar

Om du skickar oss en förfrågan via e-post eller kontaktformuläret samlar vi in dina uppgifter för att behandla och svara på ditt ärende. Vi lagrar dessa uppgifter för verifieringsändamål över en period på upp till två år. Rättslig grund för databehandling: art. 6 [1]f i GDPR.

4. Prenumeration av nyhetsbrev

För anmälan till vårt nyhetsbrev använder vi det så kallade „double opt-in“. Det innebär att vi, efter att du har meddelat oss din e-postadress, skickar ett bekräftelsemail till den angivna e-postadressen och ber dig att bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar inom 48 timmar raderas din anmälan automatiskt. Om du bekräftar att du vill få nyhetsbrevet sparar vi din e-postadress tills du avanmäler dig från nyhetsbrevet. Vi sparar e-postadressen för att kunna skicka dig nyhetsbrevet. Dessutom lagrar vi din IP-adress vid registrering och bekräftelse samt tidpunkten för din anmälan för att förhindra missbruk av dina personuppgifter och för att kunna bevisa rätt leverans. Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter: art. 6 [1]a i GDPR.

Du behöver endast uppge din e-postadress för att prenumerera på nyhetsbrevet. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till utskick av nyhetsbrevet. Din återkallelse påverkar inte lagenligheten av behandlingen av dina personuppgifter innan samtycket återkallas. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev, genom att sicka ett mejl till info@tss-travel.se eller genom att skicka ett meddelande till kontakten som anges på sidan Utgivning.

5. Påpekanden om säkerställning av datasäkerhet

Vi gör tekniska och operativa säkerhetsarrangemang på våra sidor för att skydda personuppgifter som lagras av oss mot tredje parts tillgång, förlust eller missbruk, och för att säkerställa säker dataöverföring.

Vi måste påpeka att oönskad dataåtkomst från tredje part kan förekomma på grund av internets struktur. Därför är även du ansvarig för att skydda uppgifter mot missbruk genom kryptering eller på annat sätt. Utan lämpliga skyddsåtgärder kan framför allt data som sänds i okrypterad form, även via e-post, läsas av tredje part

IV. Integrering av tredjepartstjänster

1. Integrering av sociala plugin

Vår webbplats använder sociala plugin (tilläggsprogram) från olika sociala nätverk som t.ex. Facebook.com, Twitter.com och Google+. Dessa plugin ska ge dig möjlighet att interagera med dina kontakter och enkelt distribuera intressant information. Dessa plugin kan identifieras med hjälp av respektive nätverks logotyp. Vi använder en 2-klicks-lösning, så det sker ingen dataöverföring när du endast besöker webbplatsen.

Först när du klickar på ett sådant plugin ansluter din webbläsare till servrarna i respektive nätverk. Pluginprogrammets innehåll överförs via nätverket direkt till din webbläsare som integrerar det i webbplatsen. Om dessa nätverk är baserade utanför EU eller EES, kan vi inte utesluta att dina uppgifter överförs till en server utanför EU/EES och behandlas där. Vi kan inte påverka utsträckningen eller användningsperioden för de data som respektive nätverk samlar in med hjälp av denna plugin, och informerar dig därför enligt vår kunskap:

Genom att integrera plugin får respektive nätverk den information som du har åtkomst till på motsvarande sida på vår webbplats. Om du är inloggad i ett nätverk kan nätverket associera informationen med din profil. Om du inte vill att nätverket ska samla in information om ditt besök på vår webbplats måste du därför logga ut innan. Det finns dock alltid möjlighet att nätverket får och lagrar din IP-adress trots att du inte är registrerad eller inloggad där. Vi har inte heller någon information om radering av data som samlats in av pluginleverantören.

Pluginleverantören lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering genomförs framför allt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserade annonser och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att göra invändningar mot skapandet av dessa användarprofiler hos tjänsteleverantörerna.

Rättslig grund för användning av plugin: art. 6 [1]f i GDPR. För syfte, varaktighet och omfattning av insamlingen och vidare bearbetning och användning av dina uppgifter samt dina respektive rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, se sekretesspolicy för respektive sociala nätverk:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Google+: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

2. Integrering av YouTube 

Vår hemsida använder plugin från webbplatsen YouTube som drivs av Google. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA är ansvarigt för webbplatsen.

När du besöker en av våra YouTube-pluginaktiverade webbsidor skapas en anslutning till YouTube-servrarna. Den berättar för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto tillåter du att YouTube associerar ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att tillhandahålla en attraktiv presentation av våra nätbaserade erbjudanden och därmed enligt art. 6 [1]f i GDPR. Vi spårar bara i vilken utsträckning som YouTube-videor vi inkluderar spelas upp, och vi tar bort dessa data efter två år.

Mer information om hur användardata hanteras finns i YouTubes sekretesspolicy på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy.

3. Inkludering av Google Fonts

Den här webbplatsen använder externa teckensnitt från Google Fonts, en tjänst från Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). För att göra detta hämtar enheten som du använder de valda teckensnitten från Google Fonts och överför automatiskt IP-adressen som du använder och webbplatsen som du besöker. Med detta tillägg kan text och teckensnitt på sidan visas korrekt. Rättslig grund för databehandling: art. 6 [1]f i GDPR. Vänligen observera att uppgifterna kan behandlas utanför EU/EES. Google använder en „Privacy Shield“, vilket garanterar en lämplig skyddsnivå. Det är endast Google som är ansvarigt för huruvida och i vilken utsträckning ytterligare lagring av förfrågningar genomförs.

Läs mer på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=de.

V. Vår cookiepolicy

1. Allmän information om användning av cookies

Vår hemsida använder så kallade „cookies“. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Vi använder dem för att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektiva och säkra. Vi använder så kallade „tillfälliga cookies“ som automatiskt raderas när du stänger webbläsaren („sessions-cookies“) samt „beständiga cookies“.

Du bestämmer själv om du vill tillåta lagring av cookies. Du kan göra ändringar i dina webbläsarinställningar. Du kan välja mellan att acceptera alla cookies, att bli informerad när cookies lagras eller att avvisa alla cookies. Om du väljer den sista varianten är det möjligt att du inte kan använda hela vårt erbjudande.

Vid användning av cookies måste man skilja mellan obligatoriska cookies och cookies för andra ändamål (mätning av trafik, reklam).

2. Obligatoriska cookies när du använder webbplatsen 

På våra webbplatser använder vi sessions-cookies som är väsentliga för användningen av webbplatserna. Detta inkluderar cookies som ger oss möjlighet att känna igen dig när du besöker webbplatsen som en del av en enda session. Dessa sessions-cookies bidrar till säker användning av vårt erbjudande genom att möjliggöra säker hantering av kundvagnfunktionen och betalningsprocessen.

3. Användning av cookies med ditt samtycke 

Nedan hittar du en översikt över de cookies som vi lagrar med ditt samtycke i början av din användning av webbplatsen. Vid varje presentation av användningen hittar du också ett opt-out-alternativ.

Spårning med Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. („Google“). Google Analytics använder så kallade „cookies“, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Data som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktiveringen av IP-anonymiseringen på den här webbplatsen förkortar Google i förväg din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall sänds hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På våra vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara. Observera dock att du kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats om du gör detta. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt genom den här länken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det intressantare för dig som användare. När personuppgifter i undantagsfall överförs till USA, följer Google „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rättslig grund för lagring av cookien är det givna samtycket enligt art. 6 [1]a i GDPR. Den vidare analysen av de insamlade uppgifterna med hjälp av Google Analytics sker under en period på 26 månader enligt art. 6 [1]f i GDPR. Användaruppgifterna raderas automatiskt efter 26 månader.

Mer information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv eller https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(allmän information om Google Analytics och sekretess).

Online marknadsföringsåtgärder – spårning och remarketing med Google AdWords

Vi använder tjänster från Google AdWords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (s.k. „Google AdWords“) på externa webbplatser. Google fördelar reklammaterialet genom så kallade „annonsservrar“. Annonsservercookies används för att analysera prestandaparametrar, t.ex. annonsvisningar, klick och konverteringar. På detta sätt kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är i förhållande till uppgifterna i reklamkampanjerna. Om du besöker vår webbplats via en Google-annons lagrar Google AdWords en cookie på din dator. Dessa cookies går vanligtvis ut efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. I samband med denna cookie lagras vanligtvis följande analysvärden:

 • unikt cookie-ID
 • antal annonsvisningar per placering (frekvens)
 • senaste visning (relevant för konverteringar efter visning)
 • opt-out-information (som markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad)

Dessa cookies tillåter att Google känner igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en AdWords-kunds webbplats och cookien som är lagrad på sin dator inte har gått ut, kan Google och kunden upptäcka att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till sidan. Varje AdWords-kund tilldelas en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi samlar och behandlar inga personuppgifter i de ovan nämnda reklamåtgärderna. Vi mottar bara statistiska utvärderingar från Google. Dessa utvärderingar talar om för oss vilka av de använda annonseringsåtgärderna som är särskilt effektiva. Vi mottar inga ytterligare uppgifter från användningen av reklammaterialet, och vi kan inte identifiera användare utifrån denna information. Rättslig grund för Googles lagring av cookien är det givna samtycket (art. 6 [1]a i GDPR).

På grund av de marknadsföringsverktyg som används ansluter din webbläsare automatiskt direkt till Googles server. Observera att Google kan behandla data utanför Europeiska unionen. Google följer „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework. Dessutom kan vi inte påverka omfattningen och vidare användning av de uppgifter som samlats in genom användningen av detta Google-verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap:

Genom att integrera „spårningsverktyg“ mottar Google informationen att du har besökt en viss sida på vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad på en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad eller inloggad på Google finns det risk att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress. Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du på http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ och https://services.google.com/sitestats/de.html

Du kan vägra att ta emot cookies. Detta kan göras via en webbläsarinställning som inaktiverar automatiskt mottagande av cookies i allmänhet. Alternativt kan du inaktivera cookies för omvandlingsspårning genom att ställa in din webbläsare så att cookies från domänen „www.googleadservices.com“ blockeras. Du kan också installera ett webbläsartillägg som hindrar Google från att samla in data som genereras av cookien och relateras till din användning av webbplatsen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Om du inte vill få personliga annonser kan du inaktivera Googles användning av cookies för dessa ändamål genom att besöka sidan https://www.google.com/settings/ads/. Mer information om Googles sekretesspolicy hittar du på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/

Användning av DoubleClick by Google

Den här webbplatsen använder onlinemarknadsförings-verktyget DoubleClick by Google, ett annat erbjudande från Google. DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser flera gånger. Google använder ett cookie-ID för att bestämma vilka annonser som körs i vilken webbläsare, vilket kan hindra dem från att visas flera gånger. Dessutom använder DoubleClick cookie-ID för att spåra konverteringar i samband med annonsförfrågningar, t.ex. om en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker och köper något på annonsörens webbplats. Enligt Google innehåller DoubleClick cookies inga personuppgifter.

Genom att implementera dessa verktyg ansluter din webbläsare automatiskt direkt till Googles server. Observera att detta kan leda till databehandling utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Google följer „EU-US Privacy Shield“, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vi har inte heller något inflytande över hantering och vidare användning av data genom Google. Det är Googles ansvar.

Om du inte vill få reklam som är baserad på dina intressen kan du inaktivera Googles användning av cookies för detta ändamål genom att besöka sidan https://www.google.com/settings/ads/. Läs mer om DoubleClick by Google på https://www.google.de/doubleclick/ och om Googles allmänna sekretesspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Alternativt kan du besöka Network Advertising Initiative (NAI) på http://www.networkadvertising.org/

Facebook-pixel / Custom Audience

Vi har integrerat en Facebook-pixel på vår webbplats. När du öppnar vår webbplats omdirigeras du till Facebook. Här kan följande data vidarebefordras:

 • unikt cookie-ID
 • besökt webbplats
 • tidpunkt

Facebook kan markera enheten som du använder med en cookie och en unik identifierare, eller så kan en befintlig cookie läsas ut. Om du är inloggad på Facebook kan riktade annonser från oss visas på Facebook-sidorna. Rättslig grund för lagring av cookien är det givna samtycket (art. 6 [1]a i GDPR). Ytterligare analys av data som samlats in genomförs på Facebooks eget ansvar. Du kan återkalla ditt samtycke här: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Förstoring: